Проекти / "Равен достъп до училищно образование по време на криза"

"Равен достъп до училищно образование по време на криза"


 ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 Обща стойност на проекта: 109 562 541, 93 лв.

Финансира се по Ооперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дейност 1: Предоставяне на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4: Обучение на родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5: Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 

Брой обучени:

учители - 26

родители - 75

ученици - 81

 

Брой получени материали :

34 компютъра

6 таблета

1 шкаф

Адрес в интернет: https://react.mon.bg

 

 

 

 

 

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved