Профил на купувача / Приготвяне и доставка по предварителна заявка на закуски и/ или мляко, млечнокисели продукти, и/или плод за децата от ПГ и учениците от І-ІV клас на ІОУ гр.Варна за календарната 2016г./ 09.12.2015

Приготвяне и доставка по предварителна заявка на закуски и/ или мляко, млечнокисели продукти, и/или плод за децата от ПГ и учениците от І-ІV клас на ІОУ гр.Варна за календарната 2016г./ 09.12.2015

Публична покана - 09.12.2015г.

Приложения към публичната покана - 09.12.2015г.

Образец №1 - представяне на участника - 09.12.2015г.

Образец №2 - техническо предложение - 09.12.2015г.

Образец №3 - ценово предложение - 09.12.2015г.

Образец №4 - оферта - 09.12.2015г.

Образец №5 - декларация за приемане на условията в проекта на договора - 09.12.2015г.

Образец №6 - проект на договор - 09.12.2015г.

Образец №7 - декларация за отсъствия на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП - 09.12.2015г.

Образец №8 - декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП - 09.12.2015г.

Приложение №1 - техническа спецификация - 09.12.2015г.

Приложение №2 - методика за определяне на комплексната оценка на офертата - 09.12.2015г.

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved