Новини и съобщения

Правила за прием в първи клас за 2015/2016г.

П Р А В И Л А

за прием  на ученици в І клас  на  І Основно училище – гр.Варна за учебната 2015/2016 година.

/приети  с решение  на ПС - Протокол № 7/11.03.2015г./

 

І. График и дейности за прием в І клас:

1.  Подаване на заявления – до 29.05.2015 г

         2. Записване  на децата в І клас с удостоверение за завършена ПГ от 31.05. – 04.06.2015 г.

         3. Изнасяне на списъците на приетите деца в І клас - 05.06.2015 г.

         4. Среща с родителите на записаните първокласници - 05.06.2015 г.- 18 00 ч.

5. Попълване на незаетите места /ако има такива/  - 08.06 – 11.06.2015 г.

         ІІ. Начин за прием :

1.Записване на детето в І клас в определения срок   от   31.05.2015 г –

до 04.06.2015 г. в І Основно училище – гр. Варна – Ученически клуб, етаж І,

корпус «А» от 8 00 ч. –  до 16 00 ч.

2. Подаване на пълен комплект документи:

Ø     Заявление от родителя/настойника

Ø     Акт за раждане на детето  - копие

Ø     Лична карта на родителя/настойника – показва се  за  легитимиране

Ø     Удостоверение за завършена подготвителна  група– оригинал

 

         3. Документите се подават лично от родителя или настойника /удостоверява се с документ/.

 4.  Родителите,  неспазили сроковете за записване, могат  да  подадат  документи  за   записване в училищата, в които има свободни места.

                  

 

ІІІ. Брой места в І клас за учебната 2015/2016 година - 44

 

 

Баба Марта

Честита Баба Марта на всички ученици, учители и служители! Пожелаваме им дълъг живот, здраве и пролетно настроение! Много успехи в учението и работата!

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved